Nachruf Bernd Hasel erschienen am 1.3.2022 in der Hofhheimer Zeitung - 'Feiert mit mir' Bernd Hasel ist am 23. Feburar gestorben

Nachruf Bernd Hasel erschienen am 1.3.2022 in der Hofheimer Zeitung